Bếp của Chou
New Cake

Sản phẩm

BKSTMAU01

BKSTMAU01

260.000đ

Mua ngay

TIRAMAU01

TIRAMAU01

200.000đ

Mua ngay

TIRAMISU + RED VELVET

TIRAMISU + RED VELVET

295.000đ

Mua ngay

Bông lan bơ gà cay

Bông lan bơ gà cay

55.000đ

Mua ngay

BKTRMAU01

BKTRMAU01

280.000đ

Mua ngay

BLTMMAU01

BLTMMAU01

270.000đ

Mua ngay

BKSTMAU02

BKSTMAU02

270.000đ

Mua ngay

TIRAMAU02

TIRAMAU02

200.000đ

Mua ngay

OREO + TIRAMISU

OREO + TIRAMISU

295.000đ

Mua ngay

BKTRMAU02

BKTRMAU02

280.000đ

Mua ngay

BLTMMAU02

BLTMMAU02

270.000đ

Mua ngay

BKSTMAU03

BKSTMAU03

270.000đ

Mua ngay

TIRAMAU03

TIRAMAU03

200.000đ

Mua ngay

TIRAMISU + CORN CHEESECAKE

TIRAMISU + CORN CHEESECAKE

295.000đ

Mua ngay

BLTMMAU03

BLTMMAU03

270.000đ

Mua ngay

BKTRMAU03

BKTRMAU03

300.000đ

Mua ngay

BKSTMAU04

BKSTMAU04

270.000đ

Mua ngay

TIRAMAU04

TIRAMAU04

215.000đ

Mua ngay

BKTRMAU04

BKTRMAU04

270.000đ

Mua ngay

BLTMMAU04

BLTMMAU04

270.000đ

Mua ngay

Bánh mì Phomai tan chảy

Bánh mì Phomai tan chảy

55.000đ

Mua ngay

PASSION CHEESECAKE + TIRAMISU

PASSION CHEESECAKE + TIRAMISU

295.000đ

Mua ngay